Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de 3 anos

prestacion-hijo-menor-3-anos-GAL

 

Persoas beneficiarias:

 • Persoas que teñan fillas ou fillos menores de tres anos nados entre o 1.1.2017 e o 31.12.2017, ambos os dous días incluídos, e que, durante o ano 2018, nin elas nin ningunha das persoas que compoñen a unidade familiar estivesen obrigadas a presentar a declaración polo IRPF correspondente a este período, nin a presentasen de xeito voluntario aínda sen estar obrigadas a iso.
 • Serán igualmente beneficiarias polas fillas ou fillos adoptados ou acollidos mediante resolución, xudicial ou administrativa, ditada entre o 1 de xaneiro de 2017 e o 31 de decembro de 2017.
 • Nos supostos de que exista unha resolución xudicial que atribúa a custodia exclusiva a unha das persoas proxenitoras, a persoa beneficiaria será aquela que teña a custodia das fillas ou fillos, de acordo co establecido na dita resolución.

Requisitos

 • Que as persoas proxenitoras teñan a súa residencia habitual en Galicia. No caso de que non quede acreditada a dita circunstancia pola presentación do xustificante de empadroamento, poderáselles requirir para que presenten documentación complementaria que o demostre.
 • Que na data da solicitude os nenos ou as nenas convivan coa persoa solicitante.

Os requisitos para ter dereito a esta prestación deberán reunirse o último día do prazo de presentación de solicitudes.

Contía da axuda

A prestación consistirá nun pagamento único por cada filla ou fillo menor de tres anos sen que a mesma filla ou fillo poida dar lugar a máis dunha prestación en virtude desta convocatoria. A contía será a seguinte:

 • Cando sexa a primeira filla ou fillo: 360 euros.
 • Cando sexa a segunda filla ou fillo: 1.200 euros.
 • Cando sexa a terceira ou terceiro e sucesivos: 2.400 euros.

Documentación

 1. Copia do Libro de Familia ou certificación literal de nacemento do Rexistro Civil de cada unha das fillas ou fillos da persoa solicitante, para os efectos de acreditar a data de nacemento e o número de orde que ocupa a filla ou fillo na descendencia da persoa solicitante.
 2. Certificado de empadroamento conxunto de toda a unidade familiar (a antigüidade máxima do mesmo será de 6 meses).
 3. No caso de nulidade, separación ou divorcio copia da sentenza ou da resolución xudicial que estableza as medidas paterno-filiais dos fillos e fillas comúns, acompañada, de ser o caso, do convenio regulador.
 4. Copia da resolución xudicial ou administrativa que declare a adopción ou acollemento, no suposto de que a súa formalización se realizase noutra comunidade autónoma, de ser o caso.
 5. Anexo II cuberto e asinado pola persoa proxenitora que non figure como solicitante e que forme parte da unidade familiar. De non achegar este documento, deberá xustificarse presentando a documentación que figura na letras c) deste artigo ou certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social, só no caso de denegar expresamente a súa consulta.

Non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormente. Para estes efectos, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os citados documentos. Presumirase que esta consulta é autorizada polas persoas interesadas, salvo que conste no procedemento a súa oposición expresa.


Prazo de presentación:

35 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no DOG. Comezará o 21 de xaneiro e rematará o 9 de marzo de 2020 (ambos os dous incluidos)

Na Piscina Climatizada de Cerceda acometeuse unha instalación fotovoltaica de autoconsumo, financiada pola Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) ao abeiro da Resolución do 2 de maio de 2019, pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas a proxectos de enerxía fotovoltaica, cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco operativo Feder Galicia 2014-2020 e se procede a súa convocatoria en réxime de concorrencia  competitiva para o ano 2019 (DOG núm. 93 do 16/05/2019).

BASES E CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A DEPORTISTAS E A ENTIDADES CULTURAIS OU DEPORTIVAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES NO ANO 2019


Mediante Resolución da Alcaldía, 961/2019, de 14 de novembro, aprobaronse as bases e a convocatoria de subvencións municipais a deportistas e as entidades culturais ou deportivas para realizar actividades no ano 2019, que transcriben os efectos de xeral coñecemento e os de inicio de prazo de solicitude.

 

>> BASES : BOP 220 DE 19/11/2019

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/11/19/2019_0000009233.pdf

 

Solicitudes e documentos:

- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN (pdf)

- XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN (pdf)

- SOLICITUDE DE PRÓRROGA PARA A XUSTIFICACIÓN DA SUBVENCIÓN (pdf)

Rematado o prazo de presentación de solicitudes de axudas dirixidas ás familias para transporte escolar para o curso 2019/2020, e unha vez comprobada a documentación que acompaña cada unha delas, o Departamento de Servizós Sociais emíte informe proposta da resolución provisional das solicitudes completas e as pendentes de emendar documentación.

 

VER OU DESCARGAR INFORME DE PROPOSTA -> informe de poposta.pdf

 

 

Publicouse no BOP a convocatoria de axudas dirixidas ás familias para o transporte escolar do curso 2019/2020. É preciso resaltar que o prazo para presentar as solicitudes será de 10 días naturais, a partir de mañá. Dito prazo terá carácter improrrogable.

Convocatoria de axudas dirixidas ás familias para o transporte escola do curso 2019/2020 >>> Ver publicación

LISTAXE DEFINITIVA DE AXUDAS DE MATERIAL ESCOLAR E VESTIARIO BÁSICO. CONVOCATORIA 2019/2020.

 

 

 

DNI

CONCEDIDO

47359761R

233,92 €

32819776H

233,92 €

53169578L

233,92 €

53169578L

233,92 €

47374269L

233,92 €

53300297M

116,96 €

47361156G

116,96 €

79317729K

233,92 €

79317729K

233,92 €

32834273W

116,96 €

32834273W

116,96 €

44825694M

233,92 €

44825694M

233,92 €

46909354A

116,96 €

47437240Q

233,92 €

47372840Q

233,92 €

47358601Z

233,92 €

47358601Z

233,92 €

32284556Z

116,96 €

32284556Z

116,96 €

32284556Z

116,96 €

46909222D

116,96 €

4690922 2D

116,96 €

32834873G

116,96 €

32834873G

116,96 €

47365851L

233,92 €

47365851L

233,92 €

47365851L

233,92 €

79338219H

116,96 €

32834175L

233,92 €

32835271B

233,92 €

32835271B

233,92 €

47382789Y

233,92 €

32830829P

233,92 €

32830829P

233,92 €

32840679Z

233,92 €

32840679Z

233,92 €

46913121K

116,96 €

47359158L

233,92 €

32793894B

233,92 €

32843222G

116,96 €

54157574A

233,92 €

32820679R

233,92 €

47380593H

233,92 €

47380593H

233,92 €

47380593H

233,92 €

47350082M

233,92 €

47350082M

233,92 €

47350082M

233,92 €

79338050X

233,92 €

79338050X

233,92 €

47361202Q

233,92 €

46912786P

116,96 €

46912786P

116,96 €

79337301C

116,96 €

32834733W

116,96 €

45845400Y

233,92 €

45845400Y

233,92 €

47351694F

233,92 €

53303458S

233,92 €

53303458S

233,92 €

32800624W

233,92 €

32800624W

233,92 €

32800624W

233,92 €

32795108Y

116,96 €

53309071Q

233,92 €

53309071Q

233,92 €

Y3457404N

233,92 €

Y3457404N

233,92 €

473710162Y

233,92 €

47370162Y

233,92 €

53169085P

233,92 €

44817496H

116,96 €

44817496H

116,96 €

47380869H

233,92 €

78801362G

116,96 €

Y2087367Q

116,96 €

32837472G

116,96 €

47356219R

233,92 €

47356219R

233,92 €

32804776Z

233,92 €

32804776Z

233,92 €

32835485H

116,96 €

79338047F

233,92 €

79338047F

233,92 €

47370305B

233,92 €

47370305B

233,92 €

49915106T

116,96 €

47356631E

233,92 €

47356631E

233,92 €

79320765K

233,92 €

54941414A

233,92 €

47358958A

116,96 €

32840474Q

233,92 €

47353470N

116,96 €

40024413R

233,92 €

40024413R

233,92 €

33856456L

233,92 €

44825488Y

116,96 €

44825488Y

116,96 €

32837230S

233,92 €

   

. Denegarlle a axuda económica ás seguintes persoas por non cumprir coas requisitos económicos recollidos no artigo 6.1.a) e 6.1.b:

            DNI

MOTIVO

49685942P

Non cumpre cos requisitos económicos

32793642N

Non cumpre cos requisitos económicos

32793642N

Non cumpre cos requisitos económicos

79324961P

Non cumpre cos requisitos económicos

79324961P

Non cumpre cos requisitos económicos

47365423K

Non cumpre cos requisitos económicos

47356423K

Non cumpre cos requisitos económicos

79333185K

Non cumpre cos requisitos económicos

79333185K

Non cumpre cos requisitos económicos

46917954R

Non cumpre cos requisitos económicos

47389037K

Non cumpre cos requisitos económicos

53169993L

Non cumpre cos requisitos económicos

53169993L

Non cumpre cos requisitos económicos

46901449X

Non cumpre cos requisitos económicos

46901449X

Non cumpre cos requisitos económicos

32802531T

Non cumpre cos requisitos económicos

78801912W

Non cumpre cos requisitos económicos

79341159Z

Non cumpre cos requisitos económicos

79341159Z

Non cumpre cos requisitos económicos

32845991J

Non cumpre cos requisitos económicos

46899004A

Non cumpre cos requisitos económicos

 1. - Informar ás persoas interesadas que de acordo co artigo 13.1. das bases da convocatoria disporán do prazo do 1 ao 18 outubro para presentar no Rexistro Xeral do Concello de Cerceda a documentación xustificativa.
 1. De acordo co artigo 13.2 das bases da convocatoria, no caso de non presentar a xustificación dentro do prazo establecido, entenderase que desiste da súa petición, polo que perderá o dereito a cobrala .

 

A Aula CeMit de Cerceda presenta a súa programación de actividades para o último trimestre de ano 2019. Consulta a programación e non esquezas facer a túa solicitude, a partir do luns 23 de setembro no Centro Cívico.

No de mes de Outubro comezamos os novos cursos para adultos de informática e móbiles. As inscricións poderán facerse dende o martes 24 de 9 a 14 ata esgotar as prazas na oficina da planta baixa do Centro Cívico. Máis información no 981686209 ou a través de whatsapp no 644529990

Facebook Aula CeMIT Cerceda

No hay ninguna descripción de la foto disponible.

Páxina 14 de 25