Trámites para festas e verbenas populares

Neste apartado pode atopar a normativa referente ós trámites para realizar as festas e verbenas populares, así mesmo pode descargar os formularios de solicitudes e declaracións ó efecto.

LEI 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia 

>>> Ver documento

 

Solicitudes e declaracións:

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA FESTAS POPULARES ORGANIZADAS POR AGRUPACIONS, ASOCIACIONS DE VECIÑOS OU COMISIÓNS DE FESTAS

>>> Ver ou descargar

 

SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN CESIÓN TEMPORAL DE ESPAZOS PÚBLICOS PARA FESTAS POPULARES

>>> Ver ou descargar

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA ESTRUTURAS NON PERMANENTES DESMONTABLES EN FESTAS POPULARES

>>> Ver ou descargar