Artigos

Orzamentos de 2011

O pleno do Concello de Cerceda aprobou, na sesión extraordinaria do 4 de agosto de 2011, o Orzamento Municipal para o exercicio 2011, en cumprimento do disposto no artigo 169.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.

Así, o Orzamento Municipal de Cerceda para o exercicio 2011 ascende a 20.184.932,74 euros no estado tanto de gastos como de ingresos.

Presentámoslle un resumo dos orzamentos correspondentes a este exercicio:

Estado de ingresos

CapítulosIngresos
Impostos directos 1.688.255,27 
Impostos indirectos 243.820,52 
Taxas e outros ingresos 1.456.519,81 
Transferencias correntes 3.662.612,27 
Ingresos patrimoniais 14.800,00 
Total de operacións correntes 7.066.007,87 
Enaxenación de investimentos reais 0,00 
Transferencias de capital 13.118.924,87 
Activos financeiros 0,00 
Pasivos financeiros 7.066.007,87 
Total de operacións de capital 13.118.924,87 
Total  20.184.932,74

 

Estado de gastos

CapítulosGastos
Persoal 2.594.943,06 
Bens correntes-servizos 3.361.302,83 
Financeiros 50.600,00 
Transferencias correntes 414.280,00 
Total de operacións correntes 6.421.125,89 
Investimentos reais 13.575.949,47 
Transferencias de capital 10.000,00 
Activos financeiros  0,00
Pasivos financeiros 177.857,38 
Total de operacións de capital  
Total 20.184.932,74