Deporte

Deporte

Á marxe dos indubidables beneficios que lle reporta á nosa saúde, tanto a nivel físico como psicolóxico, hoxe a práctica do deporte ten tamén unha relevante dimensión social e cultural, transmisora de valores e válida como instrumento de educación e de integración.


O Concello de Cerceda, co obxecto de fomentar o deporte entre a súa cidadanía e apoiar o deporte de base, destina unha parte importante do seu orzamento ao deseño dunha programación deportiva multidisciplinar e ao mantemento da súa rede de equipamentos deportivos.

Esta, que conta na actualidade cunha serie de instalacións de gran calidade e cunha ampla dotación de servizos, seguirá ampliándose nun futuro próximo coa incorporación inmediata doutras novas, caso do complexo deportivo de pádel.

Neste espazo, ademais de achegarche toda a información relativa a estas actividades, poderás coñecer algo máis sobre os nosos equipos e clubs deportivos, hoxe referentes para a xente máis nova do noso municipio e embaixadores do deporte que facemos en Cerceda.

Proba salto de altura

O compromiso do Concello de Cerceda no fomento e no apoio ao deporte reflíctese tamén na existencia dun bo número de clubs e equipos de referencia a nivel nacional.

Proba salto de altura

El compromiso del Ayuntamiento de Cerceda en el fomento y en el apoyo al deporte se refleja también en la existencia de un buen número de clubes y equipos de referencia a nivel nacional.

Patinaxe artística

A oferta do programa de actividades deportivas do Concello de Cerceda é moi variada no que respecta ás modalidades que se poden practicar, mais tamén é flexible canto a horarios e espazos.

Patinaje artístico

La oferta del programa de actividades deportivas del Ayuntamiento de Cerceda es muy variada en lo que respeta las modalidades que se pueden practicar, pero también es flexible en cuanto a horarios y espacios.