Orzamentos

Orzamentos de 2013

O pleno do Concello de Cerceda aprobou o Orzamento Municipal para o exercicio 2013, en cumprimento do disposto no artigo 169.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.

Así, o Orzamento Municipal de Cerceda para o exercicio 2013 ascende a 7.608.776,70 euros no estado tanto de gastos como de ingresos.

Presentámoslle un resumo dos orzamentos correspondentes a este exercicio:

Estado de ingresos

CapítulosIngresos
Impostos directos 2.093.400,00
Impostos indirectos 200.000,00
Taxas e outros ingresos 1.399.867,45
Transferencias correntes 3.283.426,66
Ingresos patrimoniais 77.495,00
Total de operacións correntes 7.054.189,11
Enaxenación de investimentos reais 0,00
Transferencias de capital 554.587,59
Activos financeiros 0,00
Pasivos financeiros 0,00
Total de operacións de capital 554.587,59
Total 7.608.776,70

Estado de gastos

CapítulosGastos
Persoal 2.341.223,52
Bens correntes-servizos 3.542.026,00
Financeiros 56.265,45 
Transferencias correntes 485.373,32 
Total de operacións correntes 6.424.888,29
Investimentos reais 909.706,17
Transferencias de capital 0,00
Activos financeiros 0,00
Pasivos financeiros 274.182,24
Total de operacións de capital 1.183.888,41
Total 7.608.776,70