Orzamentos

Orzamentos de 2009

O Pleno do Concello de Cerceda aprobou, na sesión extraordinaria do 14 de maio de 2009, o Orzamento Municipal para o exercicio 2009, en cumprimento do disposto no artigo 169.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, que aproba o texto refundido da Lei reguladora de facendas locais.

Así, o orzamento municipal de Cerceda para o exercicio 2009 ascende a 22.925.188,45 euros no estado tanto de gastos como de ingresos.

Presentámoslle un resumo dos orzamentos correspondentes a este exercicio:

Estado de ingresos

CapítulosIngresos
Impostos directos 1.630.000,00 €
Impostos indirectos 613.032,50 €
Taxas e outros ingresos 1.562.399,25 €
Transferencias correntes 3.972.668,40 €
Ingresos patrimoniais 17.900,00 €
Total de operacións correntes 7.796.000,15 €
Enaxenación de investimentos reais 2.000.000,00 €
Transferencias de capital 12.583.695,00 €
Activos financeiros 0,00 €
Pasivos financeiros 545.492,80 €
Total de operacións de capital 15.129.188,30 €
Total 22.925.188,45 €

 

Estado de gastos

CapítulosGastos
Persoal 3.143.127,20 €
Bens correntes-servizos 2.988.775,06 €
Financeiros 45.264,55 €
Transferencias correntes 537.270,08 €
Total de operacións correntes 6.714.436,89 €
Investimentos reais 16.152.237,46 €
Transferencias de capital 10.000,00 €
Activos financeiros 0,00 €
Pasivos financeiros 48.514,10 €
Total de operacións de capital 16.210.751,56 €
Total 22.925.188,45 €