Orzamentos

Orzamentos de 2008

O Pleno do Concello de Cerceda aprobou, na sesión extraordinaria do 15 de maio de 2008, o Orzamento Municipal para o exercicio 2008, en cumprimento do disposto no artigo 169.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, que aproba o texto refundido da Lei reguladora de facendas locais.

Así, o orzamento municipal de Cerceda para o exercicio 2008 ascende a 32.709.964,45 euros no estado tanto de gastos como de ingresos.

Presentámoslle un resumo dos orzamentos correspondentes a este exercicio:

Estado de ingresos

CapítulosIngresos
Impostos directos 1.462.100,00 €
Impostos indirectos 270.000,00 €
Taxas e outros ingresos 2.819.572,47 €
Transferencias correntes 3.592.541,78 €
Ingresos patrimoniais 20.550,00 €
Operacións correntes 8.164.764,25 €
Enaxenación de investimentos reais 8.416.000,00 €
Transferencias de capital 14.922.229,00 €
Activos financeiros 0,00 €
Pasivos financeiros 1.206.971,20 €
Operacións de capital 24.545.200,20 €
Total 32.709.964,45 €

Estado de gastos

CapítulosGastos
Persoal 2.715.682,77 €
Bens correntes-servizos 3.060.735,09 €
Financeiros 54.058,85 €
Transferencias correntes 524.525,49 €
Operacións correntes 6.355.002,20 €
Investimentos 26.222.359,07 €
Transferencias de capital 25.000,00 €
Activos financeiros 0,00 €
Pasivos financeiros 107.603,18 €
Operación de capital 26.354.962,25 €
Total 32.709.964,45 €