Convocatoria de axudas á natalidade para nenos nados no ano 2022

Aprobación defintiva da Ordenanza reguladora da concesión de axudas ó fomento da natalidade e asentamento poboacional no Concello de Cerceda


Rematado o prazo de exposición pública sin que se presentasen reclamacións, enténdese definitivamente aprobado a ordenanza reguladora da concesión de axudas ó fomento da natalidade e asentamento poboacional no Concello de Cerceda., aprobada inicialmente en sesión de Concello-Pleno celebrada o 30/09/2021.

Prazo de presentación de solicitudes ata o 31 de xaneiro de 2023.


ORDENANZA REGULADORA DA CONCESIÓN DE AXUDAS AO FOMENTO DA NATALIDADE E ASENTAMENTO POBOACIONAL NO CONCELLO DE CERCEDA (ver ou descargar)

CORRECCIÓN DE ERROS AXUDAS A NATALIDADE 2022

Soliciude (ver ou descargar)